Η αγέλαστη πολιτεία και οι καλικάντζαροι
Κοινοποίηση

Θέατρο Αυλαία
3-4 Ιανουαρίου 2024

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

  • Τετάρτη: 19:00
  • Πέμπτη: 19:00

Πληροφορίες

Η αγέλαστη πολιτεία και οι καλικάντζαροιΑυτά τα Χρι­στού­γεν­να…

Μία φορά κι έναν και­ρό… ήταν μια πο­λι­τεία ό­μορ­φη, μα πάν­τα λυ­πη­μέ­νη…

Οι Ρουμ­πα­γι­άτ έ­χουν το αν­τί­δο­το για να μη γί­νουν και οι δι­κές μας πο­λι­τεί­ες… α­γέ­λα­στες!

Νο­σταλ­γών­τας τα παι­δι­κά τους Χρι­στού­γεν­να, θυ­μούν­ται και πα­ρου­σι­ά­ζουν το πο­λυ­α­γα­πη­μέ­νο πα­ρα­μύ­θι των Χάρη & Πά­νου Κατ­σι­μί­χα “Α­γέ­λα­στη Πο­λι­τεία”, μια μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή πα­ρά­στα­ση για μι­κρούς και με­γά­λους, γε­λα­στούς και μου­τρω­μέ­νους, λο­γι­κούς και πα­ρά­λο­γους.

Πα­ρέα με τους κα­λι­κάν­τζα­ρους και τον Ζα­χα­ρία Σπα­νό στην α­φή­γη­ση, “μα­γεύ­ου­νε τα ζων­τανά κι οι γάι­δα­ροι λα­λού­νε”, πρι­ο­νί­ζουν το δέν­τρο που στη­ρί­ζει τον α­πά­νω κό­σμο και συ­νε­χί­ζουν το γλέν­τι σε μια πο­λι­τεία που δε θα εί­ναι ποτέ ξανά ίδια.

Το α­γα­πη­μέ­νο πα­ρα­μύ­θι θα τα­ξι­δέ­ψει φέ­τος τις γι­ορ­τές σε όλη την Ελ­λά­δα!

Λίγα λόγια για τους Συντελεστές

Ρουμ­πα­γι­άτ

Οι Ρουμ­πα­γι­άτ εί­ναι ένα μου­σι­κό σχή­μα από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Δη­μι­ουρ­γή­θη­κε το 2013 και από τότε έχει ε­νερ­γή πα­ρου­σία τόσο εν­τός, όσο και ε­κτός πό­λης, με­τρών­τας πολ­λές ζων­τα­νές εμ­φα­νί­σεις σε όλη την Ελ­λά­δα. Βα­σι­σμέ­νοι στην πο­λυ­φω­νία, οι Ρουμ­πα­γι­άτ ε­πι­χει­ρούν μια σύγ­χρο­νη ερ­μη­νευ­τι­κή προ­σέγ­γι­ση σε τρα­γού­δια του έν­τε­χνου και του πα­ρα­δο­σι­α­κού χώ­ρου από πλη­θώ­ρα πε­ρι­ο­χών.

Ζα­χα­ρί­ας Σπα­νός

Ο Ζα­χα­ρί­ας Σπα­νός φέρ­νει ε­κτός από τη σκη­νι­κή του πα­ρου­σία, την εμ­πει­ρία θε­α­τρι­κών και κι­νη­μα­το­γρα­φι­κών πα­ρα­γω­γών και κυ­ρί­ως την ε­παγ­γελ­μα­τι­κή του ε­να­σχό­λη­ση με την εκ­παί­δευ­ση και την ψυ­χα­γω­γία παι­δι­ών για πε­ρισ­σό­τε­ρα από 20 χρό­νια.

Τιμές εισιτηρίων

  • Γενική είσοδος: 10 €

Προπώληση

Εκκίνηση:

4 Ιανουαρίου 2024 19:00

Λήξη:

4 Ιανουαρίου 2024 21:00

Αμοιβές & Εισιτήρια

Δωρεάν

Αυτό το γεγονός δεν έχει κανένα κόστος εισόδου

Τόπος Διοργάνωσης

Διεύθυνση:

Τσιμισκή 136

GPS:

40.6268252, 22.9521296