Φυσική, επικοινωνιακή και ψηφιακή προσβασιμότητα του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για κωφά / βαρήκοα παιδιά / άτομα

Το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης έχοντας ως πυλώνα της μουσειακής εμπειρίας την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των ομάδων επισκεπτών επιχειρεί τη φυσική, επικοινωνιακή και ψηφιακή προσβασιμότητα στη μουσειακή εμπειρία για κωφά / βαρήκοα παιδιά / άτομα, έχοντας ενσωματώσει στις συλλογές του νέες τεχνολογίες και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Περισσότερα